baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2016 copyright christoph hase

Pyhä-Häkin kansallispuisto, Suomi

Tämän 13 km 2 suuruisen puiston metsistä suurin osa on kasvanut ilman havaittavaa ihmisen vaikutusta 1 ; siten nämä metsät muodostavat eteläisen Suomen suurimman aarniometsän.

Ennen kuin metsäpaloja alettiin säännönmukaisesti sammuttaa, metsäpalot ovat olleet yleisiä; kulojen väli on ollut Keski-Suomessa keskimäärin 50–120 vuotta 2 . Viimeinen kulo Pyhä-Häkin kansallispuistossa oli vuonna 1921 1 . Kulojen alkuperä on kuitenkin yleensä ollut ihmistoiminnassa; etenkin 1500-luvun lopulla alkaneella ja 1800-luvun puoliväliin jatkuneella ajanjaksolla kulotiheys oli huomattavasti luonnollista suurempi 3 . Luonnollinen metsäpalojen välinen aika on ollut 200–500 vuotta 3 , ja pienaukkodynamiikka sekä pintakulot ovat olleet vallitseva häiriödynamiikka toisin kuin esim. Länsi-Siperiassa ja Keski-Kanadassa (katso Opens internal link in current window Prince Albert kansallispuisto ), missä voimakkaat latvapalot ovat vallitsevia 4 .

Mänty ( Opens internal link in current window Pinus sylvestris ) ja euroopankuusi ( Opens internal link in current window Picea abies ) vallitsevat Pyhä-Häkissä. Mänty on läsnä kaikkialla soista kuivimmille kankaille; se kestää Euraasian boreaalisista puulajeista kaikkein parhaiten kuivuutta ja ravinneköyhää maaperää 5 , ja isojen mäntyjen paksu kaarna suojaa niitä tulelta 4 . Kuivilla mailla se säilyttää valta-asemansa, mutta kulojen puutteessa tulelle herkkä varjonsietäjä 5 kuusi valloittaa parhaillaan tuoreita kankaita. Synkät kuusikot luovat voimakkaan kontrastin valoisille männiköille. Muut puiston suuret puut ovat rauduskoivu ( Opens internal link in current window Betula pendula ), hieskoivu ( Opens internal link in current window B. pubescens ), haapa ( Opens internal link in current window Populus tremula ) ja muutamilla kosteilla paikoilla tervaleppä ( Opens internal link in current window Alnus glutinosa ). Raudus- ja hieskoivu voivat välillä olla vaikeita erottaa toisistaan, mutta muut puut ovat hyvin helppoja tunnistaa.

Puisto sijaitsee noin 160–190 metrin korkeudella merenpinnasta, sen sademäärä on 600 mm/v ja vuoden keskilämpötila 2,5 °C. Vaeltaminen polkujen ulkopuolella on hyvin helppoa lukuun ottamatta soita. Telttailu on kielletty puistossa, mutta luonnollisesti jokamiehen oikeudella mahdollista puiston rajojen ulkopuolella.

Lähteet:

1 Pyhä-Häkin kansallispuisto. Metsähallitus.

2 Parviainen, J., Päivinen, R., Uuttera, J. & Varmola, M. (1999): Finland. Teoksessa Parviainen, J. et al. (toim.): Research in Forest Reserves and Natural Forests in European Countries. EFI Proceedings No. 16, 1999.

3 Keto-Tokoi, P. & Kuuluvainen, T. (2010): Suomalainen aarniometsä. Maahenki.

4 Shorohova, E., Kneeshaw, D., Kuuluvainen, T. & Gauthier, S. (2011): Variability and Dynamics of Old-Growth Forests in the Circumboreal Zone: Implications for Conservation, Restoration and Management. Silva Fennica 45 (5).

5 Nikolov, N & Helmisaari, H. (1992): Silvics of the circumpolar boreal forest tree species. Teoksessa Shugart, H. H. et al. (toim.): A Systems Analysis of the Global Boreal Forest , s.13 84. Cambridge.

Virallinen kotisivu:

http://www.luontoon.fi/pyha-hakki

Euroopankuusimetsää ( Picea abies ) 170 metrin korkeudella. Vasemmassa reunassa haapa ( Populus tremula ) ja sen oikealla puolella kuollut valkorunkoinen koivu ( Betula sp.).
Puiston korkein ja runsaspuustoisin metsikkö. Mänty ( Pinus sylvestris , karkea tyvikaarna ja punertava ylempi kaarna) ja euroopankuusi ( Picea abies ), molempien lajien korkeimmat yksilöt 35 m. Myös pensasmaista kotipihlajaa ( Sorbus aucuparia ). Korkeus merenpinnasta 170 m.
Kuivahkossa kangasmetsässä mänty ( Pinus sylvestris , edessä ja punaiset rungot taustalla), euroopankuusi ( Picea abies , tummat havut) ja rauduskoivu ( Betula pendula , valkeat rungot). Korkeus merenpinnasta 175 m.
Kotajärvi 165 metrin korkeudella. Rannalla mäntymetsää ( Pinus sylvestris ), vasemmalla myös euroopankuusia ( Picea abies ), oikealla myös pieniä hieskoivuja ( Betula pubescens ).
1855 riehuneen metsäpalon jälkeen taimettunut mäntymetsä ( Pinus sylvestris ) 175 metrin korkeudella. Oikealla euroopankuusen ( Picea abies ) taimi.
Puiston suurin puu, mänty ( Pinus sylvestris ) nimeltään Iso puu, itänyt 1518, nyt kuollut.
Yksi puiston suurimmista elävistä puista, mänty ( Pinus sylvestris ). Vasemmalla pieni kotipihlaja ( Sorbus aucuparia ).
Korvessa tervaleppä ( Alnus glutinosa , tummat rungot), hieskoivu ( Betula pubescens , valkeat rungot), euroopankuusi ( Picea abies , havut oikealla) ja mänty ( Pinus sylvestris , punaiset rungot taustalla) 165 metrin korkeudella.
Etualalla harmaaleppä ( Alnus incana ). Vas. mänty ( Pinus sylvestris ) ja oik. euroopankuusi ( Picea abies ).
Hieskoivu ( Betula pubescens ) euroopankuusimetsässä ( Picea abies ) 165 metrin korkeudella.
Rauduskoivu ( Betula pendula ) euroopankuusimetsässä ( Picea abies ).
Kotajärven rannalla rauduskoivu ( Betula pendula , 2., 4. and 5. runko vasemmalta), haapa ( Populus tremula , muut vaaleakaarnaiset puut), euroopankuusi ( Picea abies ) taustalla ja pensasmaisia metsäkatajia ( Juniperus communis ). Korkeus merenpinnasta 165 m.
Raita ( Salix caprea ) euroopankuusimetsässä ( Picea abies ).
Euroopankuusimetsää ( Picea abies ) Kotapuron rannalla 164 metrin korkeudella. Myös valkorunkoisia hieskoivuja ( Betula pubescens ) ja pensasmaisia kotipihlajia ( Sorbus aucuparia , keskellä) ja korpipaatsamia ( Frangula alnus , oikealla).
Kotaneva 165 metrin korkeudella. Taustalla kuvan 5 yksi-ikäinen mäntymetsä ( Pinus sylvestris ).
Puiston puulajit.